زندگی

زندگی به تلاشهایتان پاداش می دهد نه به بهانه هایتان.

 

اندرو متیو، ۵۱۳ درس زندگی، سام زالی